FANDOM


P ickle

Doan v Alberto

Mitch v James

Akari v Sue

Mindy v Peggy

Tomato

Chuck v Timm

Franco v Hugo (brotherly WAR!!)

Sasha v Mary

Lisa v Kayla

BBQ

Connor v Greg

Taylor v Tony

edit rest