FANDOM


Who SHould Have Been Burgeria Chefs

Blueberry

Franco v Taylor

Allan v Wally

Cecilia v Clair

Tohru v Olga

Bacon

KIngsley v Hugo

James v Chuck

Sasha v Peggy

Mary v Mindy

Jalapeno

Greg v Marty

Big Pauly v Mitch

Mandi v Clover

Rita v MaGgie

Cheddar

Timm v Cooper

Roy v Robby

Penny v Prudence

Sue v Bruna (No girls left)